رهبری
رییس جمهور
دولت
...
1396/7/1 شنبه   جمشید قسوریان جهرمی
 
سمت  رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir