...
متقی
1395/11/5 سه‌شنبه   سید محمد مهدی متقی
 
سمت  مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر-دانشگاه یزد–سال 1364
فوق لیسانس مدیریت (گرایشفناوری اطلاعات)- موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی–سال 1381
فوق لیسانس مدیریت گرایش سیستمهای اطلاعاتی- دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی:
کارشناس فناوری اطلاعات-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1369تا سال1367
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1370تا سال1375
معاون دفتر فناوری اطلاعات-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1375تا سال1380
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1380تا سال1385
رئیس مرکز فناوری اطلاعات-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1386تا سال1390
مشاور انفورماتیکی معاون سرمایه انسانی فناوری وپشتیبانی-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1390تا سال1393
 مشاور انفورماتیکی معاون بودجه-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1393تا سال1394
رئیس دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- از سال1394تا سال1395

دستاوردها:
مدیر طرح برنامه جامع وزارت ارشاد سال 1372
مدیر طرح سامانه جامع بودجه سراسری کشور سال 1384
مدیر طرح سامانه جامع بودجه شرکتهای دولتی سال 1385
مدیر طرح سامانه جامع کارکنان دولت سال 1386
مدیر طرح سامانه جامع بودجه سراسری کشور روی platform webو زیر سیستم های موافقتنامه وتخصیص سال 1387الی 1389
مدیر طرح ساجات(سامانه جامع اطلاعات رنبه بندی شرکتهای مشاور و پیمانکاران فنی وانفورماتیک ) سال 1388 الی 1389
 • مدیریت ونظارت بر شبکه وپایگاه داده ها
 • ارائه طرح مطالعه استراتژیک سازمان (quick study و master IT plan) مبتنی بر اسناد بالا دستی
 • مدیریت ونظارت بر خرید وتوزیع وتعمیر سخت افزار
 • مدیریت ونظارت بر تهیه سایت واطلاع رسانی وخدمت رسانی
 • مدیریت ونظارت بر انتشارات ،چاپ وتوزیع
سوابق تدریس:
تدریس دروس تخصصی کامپیوتر در سازمان برنامه از سال 1376 تا سال 1386
تدریس دروس تخصصی کامپیوتر در سازمان مدیریت صنعتی سال 1384

دوره های آموزشی:
 • دوره کامل system programing mainfram os390/ibm        2500 ساعت
  • task manegement
  • job manegement
  • data manegement
 • recovery manegemet
 • شرکت در دوره های طراحی سیستم و زبانهای مختلف برنامه نویسی در محیط PC و دوره های شبکه ومدیریت شبکه و امنیت که جمعا  بمدت تقریبا از 2000 ساعت
مهارتها:
آشنایی به زبان انگلیسی در حد مکالمه روان
آشنایی به زبانعربی در حد مکالمه روان
 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir