...
معمارنژاد
1397/9/11 يكشنبه   عباس معمار نژاد
 
سمت  معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی
 
 
 
 
 
 
 
 

تحصیلات:
 

-دکترای اقتصاد با گرایش توسعه اقتصادی و اقتصاد بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

- کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران

کارشناسی اقتصاد با گرایش بازرگانی از دانشگاه علوم طباطبایی تهران

 سوابق شغلي  و اجرايي:

- مديركل دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگاني            

- سرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونيکی وزارت بازرگاني                     

- عضو هيأت علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي       

- عضو ونايب رئيس شوراي رقابت كشور                    

- عضو هيات داوري اصل 44 قانون اساسي ( روند خصوصي سازي)                      

- مشاور وزير وزارت امور اقتصادي و دارايي              

- معاون وزیر و رییس کل گمرك جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي                       

- عضو هیات و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران                      

- عضو شوراي عالي هواپيمايي كشوري                      

- عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن     
                 

سوابق پژوهشي:

مقالات چاپ شده در نشريات تخصصي
 

-تأثير كيفيت نيروي انساني و R&D بر رشد اقتصادي ايران- شماره 31، تابستان 1383. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني- علمي و پژوهشي

- اقتصاد دانش بنيان: الزامات، نماگرها، موقعيت ايران، چالش ها و راهکارها- شماره اول، تابستان 1384- فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين- علمي و تخصصي

- تجارت الكترونيكي، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد- شماره 3 - پاييز 1384- فصلنامه پژوهشگر- علمي و پژوهشي

- بررسي وضعيت تجارت الكترونيكي در ايران شماره 55،بهار 1386- مجله مجلس و پژوهش- علمي و تخصصي

- بررسي موانع كسب و كار الكترونيكي – مطالعه موردي بنگاه هاي استان زنجان- شماره 84، بهار 1388مجله پژوهش هاي مديريت - علمي و پژوهشي

- بررسي اثر تنوع صادراتي بر رشد اقتصادي ايرانشماره 3 ،تابستان 1388- مجله علوم اقتصادي - علمي و پژوهشي

- موانع ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران- پيش شماره سوم ، بهار 1387- فصلنامه علوم اقتصاد- علمي و پژوهشي

- ارائه مدلي براي اندازه گيري بلوغ الكترونيكي سازمان هاي مرتبط با صادرات – مطالعه موردي استان بوشهر - شماره 10و11- پاييز و زمستان 1386- فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين- علمي و تخصصي

- اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر تورم در كشورهاي منتخب شماره 14- پاييز 1389-  فصلنامه فراسوي مديريت - علمي و پژوهشي

- بررسي ماكزيمم نماي لياپانوف در نرخ ارز ايران با استفاده از تئوري آشوب شماره 2– زمستان 1388- فصلنامه پول و اقتصاد –پژوهشكده پولي و بانكي

- بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار مخابرات ايران - شماره 3 – پاییز 1388- فصلنامه مدلسازي اقتصادي- علمي و پژوهشي

- بررسی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری- مطالعه موردی اقتصاد ايران- شماره 4– زمستان 1388  فصلنامه مدلسازي اقتصادي- علمي و پژوهشي

- بررسي اثر آزادسازي تجاري برخالص صادرات كالاها و خدمات در كشورهاي درحال توسعه منتخب شماره 2 – پاییز 1389فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

-طراحی الگوی توسعه صادرات کالاهای فرهنگی - شماره 9 – پاییز 1389 - فصلنامه مدیریت فرهنگی

- پیش بینی قیمت سکه در بورس کالای ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH- شماره 6- پائيز 1390- فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب- شماره 66- تابستان 1392 - فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- علمي و پژوهشي

- هزینه های رفاهی انحصار در بخش مخابرات ایران ( تلفن ثابت)-  شماره يازدهم – زمستان 1392 -فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- رابطه فقر و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب سال چهارم – تابستان 1393-  فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- نظام گمركي و ضرورن‌هاي تحول آن ، مباني برنامه ها و اقدامات انجام شده  شماره 2 – تابستان 1392     فصلنامه سياست‌هاي مالي و اقتصادي – علمي و ترويجي-
 

The impact of industrial privatization on employment in iran and selected countries

    - “The Effects of Social Security Privatization Based on Individual Accounts on Savings in Selected Countries”    

- ESTIMATING THE IMPACT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE UPON INFLATION AND ITS CHANGES IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 

  • Studying the Effect of Central Bank Independency on Inflation and Determining the Optimal Degree of Independence of Central Bank by Nonlinear Approach  
  • - Estimating the size of underground economy and tax evasion in Iranian economy using the currency demand approach                  

- اثر ايجاد حساب‌هاي انفرادي در ساختار تامين اجتماعي بر پس‌انداز در كشورهاي منتخب و ايران  سال پنجم – بهار و تابستان 94- فصلنامه اقتصاد كاربردي- علمي و پژوهشي

- برآورد حجم اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي در ايران- شماره 76 – زمستان 1394    فصلنامه پژوهشنامه ماليات - علمي و پژوهشي

- تحليلي از اثر ماليات بر ارزش افزوده بر روي اشتغال: مطالعه بين كشوري - شماره 77- بهار 1395-   فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- علمي و پژوهشي

- مكانيزم اثرگذاري تحريم بر بازار ارز و اقتصاد ملي و راهكارهاي حصول به اقتصاد مقاومتي- شماره 1 – پاييز 1395فصلنامه اقتصاد دفاع – علمي

- تأثیر نااطمینانی متغیرهای حقیقی و پولی بر بازدهی بازار سرمایه

- (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)- شماره 23-پاييز1396- فصلنامه دانش سرمايه گذاري- علمي و پژوهشي

- عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه منا  - شماره پياپي 37- بهار 1396 فصلنامه مدلسازي اقتصادي- - علمي و پژوهشي

- اثر پرداخت هاي الكترونيكي بر سهم اسكناس و مسكوك از پول در ايران و كشورهاي منتخب- پذيرش چاپ1396- فصلنامه اقتصاد مالي- علمي و پژوهشي

- نهادها و توسعه در كشورهاي خاورميانه- شماره 39 – پاييز 1396 فصلنامه مدلسازي اقتصادي- - علمي و پژوهشي

- تحليل اثرات متقابل حكمراني خوب و توسعه در كشورهاي صادركننده نفت- سال هجدهم  شماره سوم   پاييز 1397- فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي- علمي و پژوهشي

- آزادسازي تجاري و ساختار مالياتي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه عضو WTO- پذيرش1396-فصلنامه پژوهشنامه ماليات‌ - علمي و پژوهشي

- بررسي اثر كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ايران- پذيرش1396- فصلنامه اقتصاد مالي- - علمي و پژوهشي

- بررسي اثر تكانه هاي سياست مالي بر اقتصاد ايران- رهيافت DSGE -  پذيرش 1397- فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران – علمي و پژوهشي

- تاثير شاخص هاي مختلف آزاد سازي تجاري بر پايه هاي مختلف مالياتي: مقايسه تطبيقي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه- سال پنجم شماره 1 بهار 1397- فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد – علمي و پژوهشي

- Factors Associated with FDI Inflows to MENA Region – An Empirical Examination - پذيرش 1397 IER Journal  - ISI

- بررسي اثرات نامتقارن نرخ ارز بر ترازتجاري ايران و چين با رويكرد  ARDL خطي   پذيرش 1397- فصلنامه اقتصاد مالي- علمي و پژوهشي

40 - بررسي اثرات كيفيت نهادي- ساختاري ير صادرات غيرنفتي ايران – مدل متغيير زماني- پذيرش 1397-فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد – علمي و پژوهشي

کتاب ها:
 

- تجارت الكترونيكي، مفاهيم وكاربردها، نوشته افريم توربان و همكاران-1385-چاپ اول- 1387- چاپ دوم- انتشارات نور علم

- اقتصاد خرد پيشرفته- 1394-چاپ اول1396- چاپ دوم- انتشارات نور علم

- تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط- (مباني نظري و راهنماي كاربردي)-1397-انتشارات نور علم

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir