کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

پیوندها

مركز خدمات سرمايه گذاري


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : کرمان
به­منـظور تسهـيل و تسريع در انجـام وظايف قـانوني سـازمان سرمايه­گذاري در زمينه­هـاي تشويق و حمايت از سـرمايه­گذاري خارجي در كشور "مركز خدمات سرمايه گذاري خارجـي" در محل سـازمان سرمايه­گذاري (طبقه دوم) تشكـيل و نمايندگـان دستگـاه­هاي ذيربـط در آن مستقـر  گـرديدند. ايـن مركـز كانـون كـليه مراجعـات متقاضـيان سرمـايه­گـذاري خـارجي به سازمان­هاي ذيربط مي­باشد.

سرمايه­گذاران خارجـي با مراجـعه بـه "­مركز خدمات سرمايه گذاري خـارجي" و طـي جـلسات حضـوري با كارشناسان اين مركز با مزايا و تسهيلات قانون تشويق و حمايـت سرمايه­گذاري خارجي و همچنين مراحل مربوط به "اخذ مجوز سرمايه­گذاري خارجي" آشنا ميشوند.
 
اين مركز همچنين پاسخگوي سؤالات متقاضيان سرمايه گذاري در زمينه هاي مرتبـط با دستگاه هاي اجـرايي مستقـر در مركـز مـي باشد مضافـا" سـرمايه گـذاران خارجـي مـي توانند از راهنمـايي ها ومساعدت هاي مركـز خدمات در جـهت ايجـاد ارتبـاط بـا ديگـر سازمـان ها و وزارتخـانه هاي مرتـبط با موضوع پروژه بهره مند گردند.
 
سازماندهي امور و گردش كار در" مركز خدمات" به گونه اي اسـت كه سرمـايه گذاران خارجي به كـليه اطـلاعات و راهكـارهاي لازم دسترسـي پيـدا مـي نمايند و نيـازي به مراجـعات مكـرر به دستگـاه هاي اجـرايي گوناگـون وجـود نـدارد. مسئوليت خدمـات رساني در مركز تنها به مراحل قبل از اخذ تصميم به سرمـايه گذاري محدود نمي شود بلكـه سرمايه گـذاران محترم همواره و در طـول هيـات سرمايه گذاري خود مـي توانند به" مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي"   مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند .
 
عـلاوه بر اين، اين مركز آمادگـي دارد تـا فـرم تكـميل شـده در خـواسـت سـرمـايه گـذاري خارجي (Application Form)   و ساير مدارك تهيه شده را قـبل از ارائـه رسـمي به سـازمان سرمايه گـذاري مورد بررسي قرار داده و رفع نقص نمايد.

به منظور تسهيل وتسريع در امورمربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي درايران و تمركز بخشيدن به مراجعات سرمايه گذاران خارجي هيات وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد،به استناد ماده 25 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:

متن زير به عنوان تبصره به ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري،موضوع تصويب نامه شماره 32556/ت27032ه مورخ 23/7/1381 اضافه مي شود :

تبصره ـ وظايف متناظر مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان­ها تفويض تا با هماهنگي و تصويب ستاد جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.

بر همين اساس با ابلاغ تصويب­نامه فوق مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان كرمان در سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل و نسبت به انجام امور محوله متناظر با وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي اقدام نموده است.

  متقاضيان محترم با ارائه هر گونه انتقاد و پيشنهادي كه بتواند در جهت افزايشي بهره وري و خـدمات رساني به سرمايه گذاران خارجي مؤثر باشد ما را در جهت رسيدن به اهداف واقعي ياري دهيد.
 
آدرس" مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي"

 تهران،ميدان امام خميني،روبروي دادگستري،جنب بانك ملي ايران شعبه ارك،سازمان سرمايه گذاري، طبقه اول 


تلفن: 33967766
فاكس: 33967774

 

آدرس" مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان كرمان"

 كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، چهارراه فرهنگيان، ساختمان خزانه معين استان، طبقه اول مركز خدمات سرمايه گذاري


تلفن: 9- 2132778
فاكس: 2132777

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^