کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

پیوندها

مقدمه


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : کرمان

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسيـاري از صنايع و فعـاليت هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير مي نمود به گونه اي كه در صدر اصـل (44) قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو، صنايع مادر و پايه و ...، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت.

تاريخچه قوانين خصوصي سازي دركشور

•     قبل از انقلاب اسلامي، تا برنامه اول توسعه (1368- 1354)

•     خصوصي‌سازي در قانون برنامه اول توسعه (1372ـ1368)

•     خصوصي‌سازي در قانون برنامه دوم توسعه (1378ـ1374)

•     قانون واگذاري سهام دولت به ايثارگران وكارگران مصوب 1373

•     واگذاري سهام دولتي در قوانين بودجه سنواتي(1379 – 1377)  

•     خصوصي‌سازي طي برنامه سوم و چهارم توسعه (1383ـ1379) و (1388ـ1384)

•      قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي(1387)

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^