ارزیابی عملکرد دراداره کل اموراقتصادی ودارایی استان کرمان
هدف ارزیابی عملکرد کمک به تصمیم‌گیری، بازنگری و بازخورد در سطوح مختلف اجرای طرح‌ها و کمک به طراحی مجدد طرح‌های موجود و تدوین طرح‌های جدید بوده و شامل موارد زیر می‌باشد:
1--  جهت بخشیدن به فعالیت‌های آتی با بهره گیری از نتایج بررسی های مداوم ؛
2-  کمک در تعیین درجه و اندازه شاخصی که نشان دهد تا چه حدودی به هدف‌های اختصاصی نایل آمده‌ایم؛
3- ایجاد زمینه مناسب جهت تقدیر از افرادی که کارایی بهتر و موثرتری در اجرای برنامه‌ها دارند؛
4-  کمک در ارزیابی و نظارت در روش‌های اجرایی؛
5--  جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و ارائه راه حل‌های مناسب؛
6--  کمک به اتخاذ تصمیم در مورد ادامه، توسعه یا توقف برنامه ، پروژه ، طرح یا فعالیت؛
7- کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری؛
8-- شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها؛
9-- بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت؛
10- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت اجرای برنامه‌ها؛
11- ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه‌ها؛
12- ارتقاء توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

عملكرد :

- جمع آوري نظرات مراجعان براساس فرم ع-128 (7-81)

– جمع بندي نظرات ارباب رجوع و اعلام آن به مديران و كاركنان و اعلام نتيجه نظر سنجي انجام شده از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه

– تشويق و تنبيه كاركنان در ارتباط با ارباب رجوع

– انتخاب و معرفي افراد قابل تقدير و معرفي كاركناني كه با ارباب رجوع برخورد نامناسب داشتند

– اقدام سازمان در جهت ارتقاي پاسخگويي به شكايات و موظف دانستن خود به پاسخ دادن مكتوب و مستدل در جهت جلب رضايت ارباب رجوع در كمترين زمان ممكن

–  تهيه گزارش تحصيلي از شكايات واصله

– مشخص نمودن نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

– مدارك مورد نياز و نام متصدي انجام كار

–  اطلاع رساني صحيح در مورد نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع و نصب نام ونام خانوادگي متصدي انجام كار و پست سازماني و رئوس وظايف اصلي

–  ايجاد خط تلفن گويا

– نصب منشور اخلاقي سازمان در ديد مراجعان

– نظم و ترتيب و آراستگي ظاهري و رعايت ادب و نزاكت در برخورد با ارباب رجوع

ارزیابی عملکرد دراداره کل اموراقتصادی ودارایی استان کرمان
هدف ارزیابی عملکرد کمک به تصمیم‌گیری، بازنگری و بازخورد در سطوح مختلف اجرای طرح‌ها و کمک به طراحی مجدد طرح‌های موجود و تدوین طرح‌های جدید بوده و شامل موارد زیر می‌باشد:
1--  جهت بخشیدن به فعالیت‌های آتی با بهره گیری از نتایج بررسی های مداوم ؛
2-  کمک در تعیین درجه و اندازه شاخصی که نشان دهد تا چه حدودی به هدف‌های اختصاصی نایل آمده‌ایم؛
3- ایجاد زمینه مناسب جهت تقدیر از افرادی که کارایی بهتر و موثرتری در اجرای برنامه‌ها دارند؛
4-  کمک در ارزیابی و نظارت در روش‌های اجرایی؛
5--  جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و ارائه راه حل‌های مناسب؛
6--  کمک به اتخاذ تصمیم در مورد ادامه، توسعه یا توقف برنامه ، پروژه ، طرح یا فعالیت؛
7- کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری؛
8-- شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها؛
9-- بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت؛
10- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت اجرای برنامه‌ها؛
11- ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه‌ها؛
12- ارتقاء توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^