اهداف و وظائف کلی سازمان امور اقتصادی و دارائی بشرح زیر می باشد:
اهداف :
ــ امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه
امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مالی کشور
امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور
امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی استان
انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان
_ اجرای سیاستهای کلان اقتصادی در سطح استان ، مشارکت در تنظیم سیاستها و خط مشی های اقتصادی استان
 وظایف کلی سازمان اموراقتصادی و دارائی
معاونت هزینه
ارسال به موقع حسابهای دستگاههای اجرایی در مورد قانونی توسط تمرکز و تلفیق حسابها
- دریافت و پرداخت و ارسال درآمدها و سپرده ها به خزانه طبق قانون توسط خزانه
دریافت صورتحساب اموال رسیده و صدور مجوز خرید و فروش جهت خودروهای دولتی و همچنین تبدیل پلاک شخصی به دولتی خو دروها توسط اداره اموال و مجوز پلاک گذاری خودروهای خریداری شده توسط دستگاهها بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 استان و همچنین صدور اسناد فروش خودروها ی مزایده نظارت به موقع و بررسی حساب امور ذیحسابیها توسط نظارت مالی ای و ارائه آنها به خریداران
انتقال وجه به حساب دستگاهها بر اساس موافقت نامه وتخصیص و درآمد شرکت ها
- نگهداری حسابها
- اعمال نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی
- تنظیم صورتحساب دریافت و پرداخت استان و تنظیم تراز ماهانه
- نظارت بر فروش اموال
- دریافت اوراق بهادار (تمبر ، اوراق ثبتی، سند مالکیت ، سند ازدواج و طلاق ) از اداره کل اوراق بهادار و توزیع بین دستگاهها ی درخواست کننده و تهیه آمار ماهیانه و ارسال به خزانه داری کل
معاونت پشتیبانی
1-      برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز واحدهای تابعه
2-      نظارت برنحوه انجام کلیه امور پرسنل از نظر رعایت کامل قوانین ومقررات وضوابط مربوط
3-   راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی ونظارت برکارآنان وکوشش دربالا بردن کیفیت وبازده کار وبطورکلی مراقبت ونظارت درحسن اجرای قوانین اداری و استخدامی
4-   بررسی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان وانجام مراحل آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان وپیشنهادلازم دراین مورد به مرکز نوسازی و تحول اداری
5-      پاسخگوئی به مسائل ومشکلات مالی و اداری واحدهای تابعه درانطباق با قوانین ومقررات مربوط
6-      نظارت و امضاء احکام استخدامی کارکنان دراجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت ومصوبات اجرائی آن
7-   ابلاغ خط مشی ونحوه اجرای مقررات اداری ومالی از طریق صدوربخشنامه یا دستورالعمل وغیره به کارکنان تحت سرپرستی وادارات تابعه وایجادهماهنگی لازم درانجام وظایف محوله
8-      ارجاع وامضاء نامه های مختلف اداری درقالب احکام تفویضی
9-      صدور دستور مربوط به انجام امورسازمان درغیاب رئیس سازمان درحدوداختیارت تفویض شده
10-  نظارت درپرداخت وامضاء کلیه اسناد وچکهای مربوط به حقوق کارکنان ، بازنشستگان ، موظفین و سایر هزینه های اداری برطبق قوانین و مقررات مربوط درقالب اختیارات تفویضی
11-   انجام سایر اموری که توسط مقام مافوق ارجاع می گردد.
معاونت اقتصادی
-          تحقیق و بررسی درخصوص کلیه اموراقتصادی ازجمله نتایج سیاستهای اقتصادی دولت اعمم از سیاستهای پولی و مالی
-          بررسی و مطالعه وارائه نظر درچهارچوب سیاستهای کلی وخط مشی های اقتصادی
-          بررسی ومطالعه درآمدها وهزینه های عمومی و استانی و ارائه راهکار عملی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی استان
-     بررسی و مطالعه پیرامون جذب وحمایت سرمایه گذاریهای خارجی دراستان و تحقیق درمورد امکانات بالقوه استان درزمینه جذب سرمایه گذاری
-          تهیه گزارشات و مقالات اقتصادی
-          ترجمه مطالب اقتصادی منتشر شده توسط بنگاهها و سازمانهای اقتصادی جهان از جمله بانک جهانی و سازمان ملل
اهداف و وظائف کلی سازمان امور اقتصادی و دارائی بشرح زیر می باشد:
اهداف :
ــ امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه
امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مالی کشور
امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور
امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی استان
انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان
_ اجرای سیاستهای کلان اقتصادی در سطح استان ، مشارکت در تنظیم سیاستها و خط مشی های اقتصادی استان
 وظایف کلی سازمان اموراقتصادی و دارائی
معاونت هزینه
ارسال به موقع حسابهای دستگاههای اجرایی در مورد قانونی توسط تمرکز و تلفیق حسابها
- دریافت و پرداخت و ارسال درآمدها و سپرده ها به خزانه طبق قانون توسط خزانه
دریافت صورتحساب اموال رسیده و صدور مجوز خرید و فروش جهت خودروهای دولتی و همچنین تبدیل پلاک شخصی به دولتی خو دروها توسط اداره اموال و مجوز پلاک گذاری خودروهای خریداری شده توسط دستگاهها بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 استان و همچنین صدور اسناد فروش خودروها ی مزایده نظارت به موقع و بررسی حساب امور ذیحسابیها توسط نظارت مالی ای و ارائه آنها به خریداران
انتقال وجه به حساب دستگاهها بر اساس موافقت نامه وتخصیص و درآمد شرکت ها
- نگهداری حسابها
- اعمال نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی
- تنظیم صورتحساب دریافت و پرداخت استان و تنظیم تراز ماهانه
- نظارت بر فروش اموال
- دریافت اوراق بهادار (تمبر ، اوراق ثبتی، سند مالکیت ، سند ازدواج و طلاق ) از اداره کل اوراق بهادار و توزیع بین دستگاهها ی درخواست کننده و تهیه آمار ماهیانه و ارسال به خزانه داری کل
معاونت پشتیبانی
1-      برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز واحدهای تابعه
2-      نظارت برنحوه انجام کلیه امور پرسنل از نظر رعایت کامل قوانین ومقررات وضوابط مربوط
3-   راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی ونظارت برکارآنان وکوشش دربالا بردن کیفیت وبازده کار وبطورکلی مراقبت ونظارت درحسن اجرای قوانین اداری و استخدامی
4-   بررسی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان وانجام مراحل آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان وپیشنهادلازم دراین مورد به مرکز نوسازی و تحول اداری
5-      پاسخگوئی به مسائل ومشکلات مالی و اداری واحدهای تابعه درانطباق با قوانین ومقررات مربوط
6-      نظارت و امضاء احکام استخدامی کارکنان دراجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت ومصوبات اجرائی آن
7-   ابلاغ خط مشی ونحوه اجرای مقررات اداری ومالی از طریق صدوربخشنامه یا دستورالعمل وغیره به کارکنان تحت سرپرستی وادارات تابعه وایجادهماهنگی لازم درانجام وظایف محوله
8-      ارجاع وامضاء نامه های مختلف اداری درقالب احکام تفویضی
9-      صدور دستور مربوط به انجام امورسازمان درغیاب رئیس سازمان درحدوداختیارت تفویض شده
10-  نظارت درپرداخت وامضاء کلیه اسناد وچکهای مربوط به حقوق کارکنان ، بازنشستگان ، موظفین و سایر هزینه های اداری برطبق قوانین و مقررات مربوط درقالب اختیارات تفویضی
11-   انجام سایر اموری که توسط مقام مافوق ارجاع می گردد.
معاونت اقتصادی
-          تحقیق و بررسی درخصوص کلیه اموراقتصادی ازجمله نتایج سیاستهای اقتصادی دولت اعمم از سیاستهای پولی و مالی
-          بررسی و مطالعه وارائه نظر درچهارچوب سیاستهای کلی وخط مشی های اقتصادی
-          بررسی ومطالعه درآمدها وهزینه های عمومی و استانی و ارائه راهکار عملی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی استان
-     بررسی و مطالعه پیرامون جذب وحمایت سرمایه گذاریهای خارجی دراستان و تحقیق درمورد امکانات بالقوه استان درزمینه جذب سرمایه گذاری
-          تهیه گزارشات و مقالات اقتصادی
-          ترجمه مطالب اقتصادی منتشر شده توسط بنگاهها و سازمانهای اقتصادی جهان از جمله بانک جهانی و سازمان ملل
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
اهداف و وظائف كلي سازمان امور اقتصادي و دارائي بشرح زير مي باشد:
اهداف :
ــ امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني درچارچوب قوانين و مقررات مربوطه
امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني درچارچوب قوانين و مقررات مالي كشور
امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاري كشور
- امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرائي استان
- انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان بر اساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار استان
_ اجراي سياستهاي كلان اقتصادي در سطح استان ، مشاركت در تنظيم سياستها و خط مشي هاي اقتصادي استان
 
وظايف كلي سازمان اموراقتصادي و دارائي
معاونت هزينه
- ارسال به موقع حسابهاي دستگاههاي اجرايي در مورد قانوني توسط تمركز و تلفيق حسابها
- دريافت و پرداخت و ارسال درآمدها و سپرده ها به خزانه طبق قانون توسط خزانه
- دريافت صورتحساب اموال رسيده و صدور مجوز خريد و فروش جهت خودروهاي دولتي و همچنين تبديل پلاك شخصي به دولتي خو دروها توسط اداره اموال و مجوز پلاك گذاري خودروهاي خريداري شده توسط دستگاهها بر اساس مجوز كميسيون ماده 2 استان و همچنين صدور اسناد فروش خودروها ي مزايده نظارت به موقع و بررسي حساب امور ذيحسابيها توسط نظارت مالي اي و ارائه آنها به خريداران
- انتقال وجه به حساب دستگاهها بر اساس موافقت نامه وتخصيص و درآمد شركت ها
- نگهداري حسابها
- اعمال نظارت مالي بر دستگاههاي اجرايي
- تنظيم صورتحساب دريافت و پرداخت استان و تنظيم تراز ماهانه
- نظارت بر فروش اموال
- دريافت اوراق بهادار (تمبر ، اوراق ثبتي، سند مالكيت ، سند ازدواج و طلاق ) از اداره كل اوراق بهادار و توزيع بين دستگاهها ي درخواست كننده و تهيه آمار ماهيانه و ارسال به خزانه داري كل
معاونت پشتيباني
1-      برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور تامين نيروي انساني موردنياز واحدهاي تابعه
2-      نظارت برنحوه انجام كليه امور پرسنل از نظر رعايت كامل قوانين ومقررات وضوابط مربوط
3-   راهنمائي كاركنان تحت سرپرستي ونظارت بركارآنان وكوشش دربالا بردن كيفيت وبازده كار وبطوركلي مراقبت ونظارت درحسن اجراي قوانين اداري و استخدامي
4-   بررسي و تشخيص نيازهاي آموزشي كاركنان وانجام مراحل آموزش قبل و ضمن خدمت كاركنان وپيشنهادلازم دراين مورد به مركز نوسازي و تحول اداري
5-      پاسخگوئي به مسائل ومشكلات مالي و اداري واحدهاي تابعه درانطباق با قوانين ومقررات مربوط
6-      نظارت و امضاء احكام استخدامي كاركنان دراجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت ومصوبات اجرائي آن
7-   ابلاغ خط مشي ونحوه اجراي مقررات اداري ومالي از طريق صدوربخشنامه يا دستورالعمل وغيره به كاركنان تحت سرپرستي وادارات تابعه وايجادهماهنگي لازم درانجام وظايف محوله
8-      ارجاع وامضاء نامه هاي مختلف اداري درقالب احكام تفويضي
9-      صدور دستور مربوط به انجام امورسازمان درغياب رئيس سازمان درحدوداختيارت تفويض شده
10- نظارت درپرداخت وامضاء كليه اسناد وچكهاي مربوط به حقوق كاركنان ، بازنشستگان ، موظفين و ساير هزينه هاي اداري برطبق قوانين و مقررات مربوط درقالب اختيارات تفويضي
11-   انجام ساير اموري كه توسط مقام مافوق ارجاع مي گردد.
معاونت اقتصادي
-          تحقيق و بررسي درخصوص كليه اموراقتصادي ازجمله نتايج سياستهاي اقتصادي دولت اعمم از سياستهاي پولي و مالي
-          بررسي و مطالعه وارائه نظر درچهارچوب سياستهاي كلي وخط مشي هاي اقتصادي
-          بررسي ومطالعه درآمدها وهزينه هاي عمومي و استاني و ارائه راهكار عملي براي بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي استان
-     بررسي و مطالعه پيرامون جذب وحمايت سرمايه گذاريهاي خارجي دراستان و تحقيق درمورد امكانات بالقوه استان درزمينه جذب سرمايه گذاري
-          تهيه گزارشات و مقالات اقتصادي
-          ترجمه مطالب اقتصادي منتشر شده توسط بنگاهها و سازمانهاي اقتصادي جهان از جمله بانك جهاني و سازمان ملل
اهداف و وظائف کلی سازمان امور اقتصادی و دارائی بشرح زیر می باشد:
اهداف :
ــ امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه
امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مالی کشور
امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور
امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی استان
انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان
_ اجرای سیاستهای کلان اقتصادی در سطح استان ، مشارکت در تنظیم سیاستها و خط مشی های اقتصادی استان
 وظایف کلی سازمان اموراقتصادی و دارائی
معاونت هزینه
ارسال به موقع حسابهای دستگاههای اجرایی در مورد قانونی توسط تمرکز و تلفیق حسابها
- دریافت و پرداخت و ارسال درآمدها و سپرده ها به خزانه طبق قانون توسط خزانه
دریافت صورتحساب اموال رسیده و صدور مجوز خرید و فروش جهت خودروهای دولتی و همچنین تبدیل پلاک شخصی به دولتی خو دروها توسط اداره اموال و مجوز پلاک گذاری خودروهای خریداری شده توسط دستگاهها بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 استان و همچنین صدور اسناد فروش خودروها ی مزایده نظارت به موقع و بررسی حساب امور ذیحسابیها توسط نظارت مالی ای و ارائه آنها به خریداران
انتقال وجه به حساب دستگاهها بر اساس موافقت نامه وتخصیص و درآمد شرکت ها
- نگهداری حسابها
- اعمال نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی
- تنظیم صورتحساب دریافت و پرداخت استان و تنظیم تراز ماهانه
- نظارت بر فروش اموال
- دریافت اوراق بهادار (تمبر ، اوراق ثبتی، سند مالکیت ، سند ازدواج و طلاق ) از اداره کل اوراق بهادار و توزیع بین دستگاهها ی درخواست کننده و تهیه آمار ماهیانه و ارسال به خزانه داری کل
معاونت پشتیبانی
1-      برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز واحدهای تابعه
2-      نظارت برنحوه انجام کلیه امور پرسنل از نظر رعایت کامل قوانین ومقررات وضوابط مربوط
3-   راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی ونظارت برکارآنان وکوشش دربالا بردن کیفیت وبازده کار وبطورکلی مراقبت ونظارت درحسن اجرای قوانین اداری و استخدامی
4-   بررسی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان وانجام مراحل آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان وپیشنهادلازم دراین مورد به مرکز نوسازی و تحول اداری
5-      پاسخگوئی به مسائل ومشکلات مالی و اداری واحدهای تابعه درانطباق با قوانین ومقررات مربوط
6-      نظارت و امضاء احکام استخدامی کارکنان دراجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت ومصوبات اجرائی آن
7-   ابلاغ خط مشی ونحوه اجرای مقررات اداری ومالی از طریق صدوربخشنامه یا دستورالعمل وغیره به کارکنان تحت سرپرستی وادارات تابعه وایجادهماهنگی لازم درانجام وظایف محوله
8-      ارجاع وامضاء نامه های مختلف اداری درقالب احکام تفویضی
9-      صدور دستور مربوط به انجام امورسازمان درغیاب رئیس سازمان درحدوداختیارت تفویض شده
10-  نظارت درپرداخت وامضاء کلیه اسناد وچکهای مربوط به حقوق کارکنان ، بازنشستگان ، موظفین و سایر هزینه های اداری برطبق قوانین و مقررات مربوط درقالب اختیارات تفویضی
11-   انجام سایر اموری که توسط مقام مافوق ارجاع می گردد.
معاونت اقتصادی
-          تحقیق و بررسی درخصوص کلیه اموراقتصادی ازجمله نتایج سیاستهای اقتصادی دولت اعمم از سیاستهای پولی و مالی
-          بررسی و مطالعه وارائه نظر درچهارچوب سیاستهای کلی وخط مشی های اقتصادی
-          بررسی ومطالعه درآمدها وهزینه های عمومی و استانی و ارائه راهکار عملی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی استان
-     بررسی و مطالعه پیرامون جذب وحمایت سرمایه گذاریهای خارجی دراستان و تحقیق درمورد امکانات بالقوه استان درزمینه جذب سرمایه گذاری
-          تهیه گزارشات و مقالات اقتصادی
-          ترجمه مطالب اقتصادی منتشر شده توسط بنگاهها و سازمانهای اقتصادی جهان از جمله بانک جهانی و سازمان ملل
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^