اهداف و وظائف کلی سازمان امور اقتصادی و دارائی بشرح زیر می باشد:
اهداف :
ــ امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه
امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین و مقررات مالی کشور
امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور
امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی استان
انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان
_ اجرای سیاستهای کلان اقتصادی در سطح استان ، مشارکت در تنظیم سیاستها و خط مشی های اقتصادی استان
 وظایف کلی سازمان اموراقتصادی و دارائی
معاونت هزینه
ارسال به موقع حسابهای دستگاههای اجرایی در مورد قانونی توسط تمرکز و تلفیق حسابها
- دریافت و پرداخت و ارسال درآمدها و سپرده ها به خزانه طبق قانون توسط خزانه
دریافت صورتحساب اموال رسیده و صدور مجوز خرید و فروش جهت خودروهای دولتی و همچنین تبدیل پلاک شخصی به دولتی خو دروها توسط اداره اموال و مجوز پلاک گذاری خودروهای خریداری شده توسط دستگاهها بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 استان و همچنین صدور اسناد فروش خودروها ی مزایده نظارت به موقع و بررسی حساب امور ذیحسابیها توسط نظارت مالی ای و ارائه آنها به خریداران
انتقال وجه به حساب دستگاهها بر اساس موافقت نامه وتخصیص و درآمد شرکت ها
- نگهداری حسابها
- اعمال نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی
- تنظیم صورتحساب دریافت و پرداخت استان و تنظیم تراز ماهانه
- نظارت بر فروش اموال
- دریافت اوراق بهادار (تمبر ، اوراق ثبتی، سند مالکیت ، سند ازدواج و طلاق ) از اداره کل اوراق بهادار و توزیع بین دستگاهها ی درخواست کننده و تهیه آمار ماهیانه و ارسال به خزانه داری کل
معاونت پشتیبانی
1-      برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز واحدهای تابعه
2-      نظارت برنحوه انجام کلیه امور پرسنل از نظر رعایت کامل قوانین ومقررات وضوابط مربوط
3-   راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی ونظارت برکارآنان وکوشش دربالا بردن کیفیت وبازده کار وبطورکلی مراقبت ونظارت درحسن اجرای قوانین اداری و استخدامی
4-   بررسی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان وانجام مراحل آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان وپیشنهادلازم دراین مورد به مرکز نوسازی و تحول اداری
5-      پاسخگوئی به مسائل ومشکلات مالی و اداری واحدهای تابعه درانطباق با قوانین ومقررات مربوط
6-      نظارت و امضاء احکام استخدامی کارکنان دراجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت ومصوبات اجرائی آن
7-   ابلاغ خط مشی ونحوه اجرای مقررات اداری ومالی از طریق صدوربخشنامه یا دستورالعمل وغیره به کارکنان تحت سرپرستی وادارات تابعه وایجادهماهنگی لازم درانجام وظایف محوله
8-      ارجاع وامضاء نامه های مختلف اداری درقالب احکام تفویضی
9-      صدور دستور مربوط به انجام امورسازمان درغیاب رئیس سازمان درحدوداختیارت تفویض شده
10-  نظارت درپرداخت وامضاء کلیه اسناد وچکهای مربوط به حقوق کارکنان ، بازنشستگان ، موظفین و سایر هزینه های اداری برطبق قوانین و مقررات مربوط درقالب اختیارات تفویضی
11-   انجام سایر اموری که توسط مقام مافوق ارجاع می گردد.
معاونت اقتصادی
-          تحقیق و بررسی درخصوص کلیه اموراقتصادی ازجمله نتایج سیاستهای اقتصادی دولت اعمم از سیاستهای پولی و مالی
-          بررسی و مطالعه وارائه نظر درچهارچوب سیاستهای کلی وخط مشی های اقتصادی
-          بررسی ومطالعه درآمدها وهزینه های عمومی و استانی و ارائه راهکار عملی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی استان
-     بررسی و مطالعه پیرامون جذب وحمایت سرمایه گذاریهای خارجی دراستان و تحقیق درمورد امکانات بالقوه استان درزمینه جذب سرمایه گذاری
-          تهیه گزارشات و مقالات اقتصادی
-          ترجمه مطالب اقتصادی منتشر شده توسط بنگاهها و سازمانهای اقتصادی جهان از جمله بانک جهانی و سازمان ملل
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^