تاریخچه
پیـش از برقراری رژیم مـشـــروطه در ایران ، سازمـان مســـتقلی که مـسوًل گرفتن ( مالیــات ) از طبقات مختلف مردم ، باشد ، وجود نداشــت و این حکام مناطق و ایالتـــها بودند که به کمک ایادی خود ، مالیــات را با شیوه های مختلف وصول می کردند.بدین معـــنی که : هر حاکمی که از شاه فرمــان حکومت استانی را می گرفت ، یک پیشــکار هم همراه داشــت که(وزیر ) نامــیده می شد . این شخص ، برای مردم هر منطـقه مالیاتی تعیین می کرد . دردستگاه حکومتی هم افراد سرشناسی بودند که به نام (ضابط) شناخته می شدند. حاکم و وزیر او  که سمت کفالت این ســـازمان را به عهده داشت  مالیــات هر منطقه را به مزایده می گذاشتند و هر ضابــطی که پرداخت مبلغ زیادتری را به عــنوان وصول مالیات در شهرســتان یا بخش تعهــــد می کرد ، امر وصول مالیــات آن منطقه را به او می سپردند . چند مامـــور حکومتی هم جهت همکـــاری ، در اختیار آن ضابـط گذارده می شد . در این صــورت تکلیف مردمعــلوم بود! گاه اتـفاق می افتـــادکه فردی در پرداخـــت مالیات ، با کمترین تمرد ، به چوب خوردن ، بریدن گوش و دماغ و از این قبیل مجازاتها محکوم می شد ! این مجازاتها نیز تا حدی اعمال می شد که بعضی ازاهالی یک شهر یا یک بخش که نمی توانستند مبلغ تعیین شده مالیات را بپردازند ،خانه و کاشــانه خویش را رها کرده ، فرار را بر قرار ترجـــیح می دادند. ماموران مالــــیاتی هم ، خانـــه یا ملـک آنان را ، به عنوان اخذ مالیـــات ، مصادره می کردند به هر حال ، (ضابط ) مربوطه ، مبلغ وصولی مالیات را به مدیــر دفتر حکومت در مرکز اســتان تحویل می داد و رسید می گرفت . مدیر دفتر حاکم هم ، مبلغ وصولی را دردفتر چرمی مخصـــوصی با حساب سیاق { نحوه خاص نوشتـــن ارقام ریاضی معمول درآن سالـــها } ثـبت کرده ، روزانه ، به نظر حــــاکم می رســاند . ســپس ، وجوه جـــمع آوری شده را  که بیشــتر سکــــه های یک قرانــــی (یک ریالی ) ، دو قرانی و پنـــج قرانی نقره بودند  تحویل صندوق دارمی دا د . صندوقدارهم ، مبالغ وصولی را دردفتری ثبت می کرد و در کیسه های مخصوصی به تفکیک یک قرانی، دو قرانی و پنج قرانی ،( معادل هشتصدتومان در هر کیسه )جای داده ، در صندوق می گذاشت .در دوران حکومت ناصرالدین شاه ، که اسکنــاسهای یک تومانی (ده ریالی) ، دو تومــانی و پنج تومــانی با عکس ناصر الدین شاه ، چاپ شد و رواج یافت ، وجوه مالیاتی ، هم به صورت اسکناس و هم به صورت سکه وصول و به همان ترتیب جمع آوری و در صـندوق ریخته می شد . روی این اسکناسها با خط درشت نوشته شده بود، {مثلا}(فقط در کرمان رایج است ) البــته صراف هایی در هر شــهر بودندکه هر اسکناس یک تومانی را گرفته ، با کسر(ده شاهی ) در قــبال آن پول نقره و یا اسکناس رایج در شهر دیــگری را می دادند . ضمنااستاندار موظف بود که هر 3 ماه و یا 6 ماه یک بار ، مـــیزان درآمد و هزینه های مصـــرف شده را تعیین کرده ، پس ازکسر هزینه ها ، بقیه موجودی را به تهران بفرستد.بعد از برقراری رژیم مشروطه ، در ایران ، در سال 1285 ش . کابینه ای شامل هشت وزارتخانه تشکیل شد. ازجمله اولین کابیـــنه ، یکی هم وزارت مالیه (دارایی) بود . این وزرتخانه ،در هر استان ، اداراتی داشت ، که در راس هر اداره  درمرکز استان  شخصی به نام ( مدیر مالیه ) قرار می گرفت .بنا به سوابق موجود ، از جمله کـــسانی که به عنوان اولین یا دومین مدیر مالیه به کرمـــان آمده اند ، شخصی بوده به نام ( فطـــــن الملک ) که گویا فردی مقتدر بوده و علاوه بر امور مالیه ، در صـــحنه های سیاسی اســــــتان هم حضوری فعال داــشته . نفر دیگر ( اعتبار الملک ) بوده که در سال 1328 هجری قمری (1288 ش ) به کرمـان آمده .در همین سالها بود که صورت برداری از حاصل خالصجات ( املاک متعلق به دولت ) هم به وزارت مالیه محول و مقرر گردید که در هر استانی به افرادی از معتمدان محل ، برای انجام این امر ، ماموریت داده شود.   برای آگـــاهی از سبک صدور احکام ماموریتـهای دولتی درآن دوران ، تصویر متن یکی از این احکام را ، که در ماه رجب 1328 هجـــــری قمری (1288 ش .) به نام یکی از ماموران مربوطه صادر گردیده و همچنین مدارک برای استخدام ، در پایان مبحث درج می شود.
 بعد از سال 1295 ش . ازطرف دولـت ، دکتر ( میلسپو) برای تنظیم تشکیلات وزارت مالیه به ایران دعوت شد.او مدتی در وزارت مالیه عهده دار این وظیفه بود.و ازطرف خود ، نـمایندگانی رابه مـــراکز استانـــها فرستاد. از جـــمله ، شخـــصی به نــام ( مسیو لکفر ) اتریشی را ، در سالهای 1298 و1299 ش . به عنوان مدیر اداره مالیه ، به کرمان فرستاد که چند سال در کرمان مشغول کار بود . پس از آنکه در اوایل جکومت رضا شاه دکتر میلسپو از ایران اخراج شد. نامبرده هم ازکرمان رفت . گفتــنی است که در امر صورت برداری از مالیـاتها و وصول آنها ، سازمانی در اداره دارایی تشکــیل شد که کارمندان آن را افرادی ، به عنوان مستوفی تشکیل می دادند. این افراد به هنگام کار ، لباس مخصوصی به شکل پالـــتو های بلند می پوشیدند و کلاه پوستی بر سر می گذاشتند و در اتاقی در اداره مالیه روی زمین نشسته ، به رتق فتق امور مالیاتی می پرداختند . اغلب این مستوفیان ، دارای خطی خوش نیز بودند.از جمله افراد دیــگری که به عنوان پیشکار مالیه به کرمـــان آمدند مرحوم حاج عزالمـمالک اردلان بود که پس از چند سال انجام وظیــفه در این سمت به تهران رفت و در سال 1315 ش. به عنوان استاندار کرمان ، مجدداً به این شهر آمد و حدود یک سال در ایـــــــن سمت مشغول کاربود. در این سال نام وزارت مالیه به وزارت دارایی تغییر یافت . نام ادارات مالیه در استانها هم به اداره پیشکاری دارایی تبدیل شد.پس ازسال 1320 ش. سازمانهای غله ، قند و شــــــکر و دخانیات هم جز سازمانهای وابــسته به پیشکاری دارایی شدند.ازآن هنگام ،ازجمله کسانی که باعــنوان پیشکاردارائی مشغول کاربودندمیتوان به (محمودگنجه ای ) اشاره کرد که بعدازسمت پیشکاری کرمان به عنوان نماینـــده مجلس شورای ملی برگزیده شد وبه معاونـت مجلس هم رسید ، پس  ازوی تقــی بـــینش بدین سمت منصوب گردید که ضـــمناً شــاعری خوش ذوق هم بود . احمدصـــدیقی ، محمدعلی ایمانی ، تریبون آمریکائی ، دکتراحمدناظـــــرزاده کرمانی ، احمدصدیقی ( یعنی برای مرتبه دوم) ، ســـــرداری ، خطاطــــــان، مهدی صدیق وزیری ، اسکندری ، احمـــدفرود ، عباس میرزا شاهرخی ، جعفرنوشین ، علی اصغر ناصر ، احمددرود ، ابوعلی عاملی ، همایـــــیفر، میرشرف الدین مشیری ، صــفویان ، یحیی جهانشاهی ، رفیعی ، ممیزی زاده ، عزیزالـدیــــــن ، خان بابائی ، دکتراســـماعیل افسر ودرعصرانقلاب اســـلامی ایران ؛ محـــــمدخاناحمدی ،جمشـــــیدفرج پور ، محمدعلی خوش اخلاق ، علی نصیری نصب رفسنجانی ، احمدصفابافتی ،  ابوالحسن تنکابنـــی پور، محمدعلی احمدی ، ناصرکلانــــتری خاندانی ، هوشنگ فراهانی ، غلامرضـا حیدری کرد زنگنه ، محمدحسین مبـــشری ومحمدفرشاد ورضانمک شناس درتاریخ 25/3/81 به عنوان مدیرکل اموراقتصادی ودارائی اســــتان کرمان منصوب گردید وبعدازآن اصغرحســـینی  ازتاریــــخ1/7/81واز تاریخ1/7/91 تاکنون حمید شیخ اسدی به عنوان ریاســــــت اداره کل اموراقتصادی ودارائی اســــــــــتان کرمان منصوب گردیده ودرحال حاضرنیزمشارالیه مسئولیت فوق رابه عهده دارد .
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

پيـش از برقراري رژيم مـشـــروطه در ايران ، سازمـان مســـتقلي كه مـسوًل گرفتن ( ماليــات ) از طبقات مختلف مردم ، باشد ، وجود نداشــت و اين حكام مناطق و ايالتـــها بودند كه به كمك ايادي خود ، ماليــات را با شيوه هاي مختلف وصول مي كردند.بدين معـــني كه : هر حاكمي كه از شاه فرمــان حكومت استاني را مي گرفت ، يك پيشــكار هم همراه داشــت كه(وزير ) نامــيده مي شد . اين شخص ، براي مردم هر منطـقه مالياتي تعيين مي كرد . دردستگاه حكومتي هم افراد سرشناسي بودند كه به نام (ضابط) شناخته مي شدند. حاكم و وزير او – كه سمت كفالت اين ســـازمان را به عهده داشت – ماليــات هر منطقه را به مزايده مي گذاشتند و هر ضابــطي كه پرداخت مبلغ زيادتري را به عــنوان وصول ماليات در شهرســتان يا بخش تعهــــد مي كرد ، امر وصول ماليــات آن منطقه را به او مي سپردند . چند مامـــور حكومتي هم جهت همكـــاري ، در اختيار آن ضابـط گذارده مي شد . در اين صــورت تكليف مردمعــلوم بود! گاه اتـفاق مي افتـــادكه فردي در پرداخـــت ماليات ، با كمترين تمرد ، به چوب خوردن ، بريدن گوش و دماغ و از اين قبيل مجازاتها محكوم مي شد ! اين مجازاتها نيز تا حدي اعمال مي شد كه بعضي ازاهالي يك شهر يا يك بخش كه نمي توانستند مبلغ تعيين شده ماليات را بپردازند ،خانه و كاشــانه خويش را رها كرده ، فرار را بر قرار ترجـــيح مي دادند. ماموران مالــــياتي هم ، خانـــه يا ملـك آنان را ، به عنوان اخذ ماليـــات ، مصادره مي كردند به هر حال ، (ضابط ) مربوطه ، مبلغ وصولي ماليات را به مديــر دفتر حكومت در مركز اســتان تحويل مي داد و رسيد مي گرفت . مدير دفتر حاكم هم ، مبلغ وصولي را دردفتر چرمي مخصـــوصي با حساب سياق { نحوه خاص نوشتـــن ارقام رياضي معمول درآن سالـــها } ثـبت كرده ، روزانه ، به نظر حــــاكم مي رســاند . ســپس ، وجوه جـــمع آوري شده را – كه بيشــتر سكــــه هاي يك قرانــــي (يك ريالي ) ، دو قراني و پنـــج قراني نقره بودند – تحويل صندوق دارمي دا د . صندوقدارهم ، مبالغ وصولي را دردفتري ثبت مي كرد و در كيسه هاي مخصوصي به تفكيك يك قراني، دو قراني و پنج قراني ،( معادل هشتصدتومان در هر كيسه )جاي داده ، در صندوق مي گذاشت .در دوران حكومت ناصرالدين شاه ، كه اسكنــاسهاي يك توماني (ده ريالي) ، دو تومــاني و پنج تومــاني با عكس ناصر الدين شاه ، چاپ شد و رواج يافت ، وجوه مالياتي ، هم به صورت اسكناس و هم به صورت سكه وصول و به همان ترتيب جمع آوري و در صـندوق ريخته مي شد . روي اين اسكناسها با خط درشت نوشته شده بود، {مثلا}(فقط در كرمان رايج است ) البــته صراف هايي در هر شــهر بودندكه هر اسكناس يك توماني را گرفته ، با كسر(ده شاهي ) در قــبال آن پول نقره و يا اسكناس رايج در شهر ديــگري را مي دادند . ضمنااستاندار موظف بود كه هر 3 ماه و يا 6 ماه يك بار ، مـــيزان درآمد و هزينه هاي مصـــرف شده را تعيين كرده ، پس ازكسر هزينه ها ، بقيه موجودي را به تهران بفرستد.بعد از برقراري رژيم مشروطه ، در ايران ، در سال 1285 ش . كابينه اي شامل هشت وزارتخانه تشكيل شد. ازجمله اولين كابيـــنه ، يكي هم وزارت ماليه (دارايي) بود . اين وزرتخانه ،در هر استان ، اداراتي داشت ، كه در راس هر اداره – درمركز استان – شخصي به نام ( مدير ماليه ) قرار مي گرفت .بنا به سوابق موجود ، از جمله كـــساني كه به عنوان اولين يا دومين مدير ماليه به كرمـــان آمده اند ، شخصي بوده به نام ( فطـــــن الملك ) كه گويا فردي مقتدر بوده و علاوه بر امور ماليه ، در صـــحنه هاي سياسي اســــــتان هم حضوري فعال داــشته . نفر ديگر ( اعتبار الملك ) بوده كه در سال 1328 هجري قمري (1288 ش ) به كرمـان آمده .در همين سالها بود كه صورت برداري از حاصل خالصجات ( املاك متعلق به دولت ) هم به وزارت ماليه محول و مقرر گرديد كه در هر استاني به افرادي از معتمدان محل ، براي انجام اين امر ، ماموريت داده شود.   براي آگـــاهي از سبك صدور احكام ماموريتـهاي دولتي درآن دوران ، تصوير متن يكي از اين احكام را ، كه در ماه رجب 1328 هجـــــري قمري (1288 ش .) به نام يكي از ماموران مربوطه صادر گرديده و همچنين مدارك براي استخدام ، در پايان مبحث درج مي شود.

 بعد از سال 1295 ش . ازطرف دولـت ، دكتر ( ميلسپو) براي تنظيم تشكيلات وزارت ماليه به ايران دعوت شد.او مدتي در وزارت ماليه عهده دار اين وظيفه بود.و ازطرف خود ، نـمايندگاني رابه مـــراكز استانـــها فرستاد. از جـــمله ، شخـــصي به نــام ( مسيو لكفر ) اتريشي را ، در سالهاي 1298 و1299 ش . به عنوان مدير اداره ماليه ، به كرمان فرستاد كه چند سال در كرمان مشغول كار بود . پس از آنكه در اوايل جكومت رضا شاه دكتر ميلسپو از ايران اخراج شد. نامبرده هم ازكرمان رفت . گفتــني است كه در امر صورت برداري از ماليـاتها و وصول آنها ، سازماني در اداره دارايي تشكــيل شد كه كارمندان آن را افرادي ، به عنوان مستوفي تشكيل مي دادند. اين افراد به هنگام كار ، لباس مخصوصي به شكل پالـــتو هاي بلند مي پوشيدند و كلاه پوستي بر سر مي گذاشتند و در اتاقي در اداره ماليه روي زمين نشسته ، به رتق فتق امور مالياتي مي پرداختند . اغلب اين مستوفيان ، داراي خطي خوش نيز بودند.از جمله افراد ديــگري كه به عنوان پيشكار ماليه به كرمـــان آمدند مرحوم حاج عزالمـمالك اردلان بود كه پس از چند سال انجام وظيــفه در اين سمت به تهران رفت و در سال 1315 ش. به عنوان استاندار كرمان ، مجدداً به اين شهر آمد و حدود يك سال در ايـــــــن سمت مشغول كاربود. در اين سال نام وزارت ماليه به وزارت دارايي تغيير يافت . نام ادارات ماليه در استانها هم به اداره پيشكاري دارايي تبديل شد.پس ازسال 1320 ش. سازمانهاي غله ، قند و شــــــكر و دخانيات هم جز سازمانهاي وابــسته به پيشكاري دارايي شدند.ازآن هنگام ،ازجمله كساني كه باعــنوان پيشكاردارائي مشغول كاربودندميتوان به (محمودگنجه اي ) اشاره كرد كه بعدازسمت پيشكاري كرمان به عنوان نماينـــده مجلس شوراي ملي برگزيده شد وبه معاونـت مجلس هم رسيد ، پس  ازوي تقــي بـــينش بدين سمت منصوب گرديد كه ضـــمناً شــاعري خوش ذوق هم بود . احمدصـــديقي ، محمدعلي ايماني ، تريبون آمريكائي ، دكتراحمدناظـــــرزاده كرماني ، احمدصديقي ( يعني براي مرتبه دوم) ، ســـــرداري ، خطاطــــــان، مهدي صديق وزيري ، اسكندري ، احمـــدفرود ، عباس ميرزا شاهرخي ، جعفرنوشين ، علي اصغر ناصر ، احمددرود ، ابوعلي عاملي ، همايـــــيفر، ميرشرف الدين مشيري ، صــفويان ، يحيي جهانشاهي ، رفيعي ، مميزي زاده ، عزيزالـديــــــن ، خان بابائي ، دكتراســـماعيل افسر ودرعصرانقلاب اســـلامي ايران ؛ محـــــمدخاناحمدي ،جمشـــــيدفرج پور ، محمدعلي خوش اخلاق ، علي نصيري نصب رفسنجاني ، احمدصفابافتي ،  ابوالحسن تنكابنـــي پور، محمدعلي احمدي ، ناصركلانــــتري خانداني ، هوشنگ فراهاني ، غلامرضـا حيدري كرد زنگنه ، محمدحسين مبـــشري ومحمدفرشاد ورضانمك شناس درتاريخ 25/3/81 به عنوان مديركل اموراقتصادي ودارائي اســــتان كرمان منصوب گرديد وبعدازآن اصغرحســـيني به محض ارتقاء ســـطح اداره كل به ســازمان ازتاريــــخ1/7/81 تاكنون به عنوان رياســــــت سازمان اموراقتصادي ودارائي اســــــــــتان كرمان منصوب گرديده ودرحال حاضرنيزمشاراليه مسئوليت فوق رابه عهده دارد .

 تاریخچه
پیـش از برقراری رژیم مـشـــروطه در ایران ، سازمـان مســـتقلی که مـسوًل گرفتن ( مالیــات ) از طبقات مختلف مردم ، باشد ، وجود نداشــت و این حکام مناطق و ایالتـــها بودند که به کمک ایادی خود ، مالیــات را با شیوه های مختلف وصول می کردند.بدین معـــنی که : هر حاکمی که از شاه فرمــان حکومت استانی را می گرفت ، یک پیشــکار هم همراه داشــت که(وزیر ) نامــیده می شد . این شخص ، برای مردم هر منطـقه مالیاتی تعیین می کرد . دردستگاه حکومتی هم افراد سرشناسی بودند که به نام (ضابط) شناخته می شدند. حاکم و وزیر او  که سمت کفالت این ســـازمان را به عهده داشت  مالیــات هر منطقه را به مزایده می گذاشتند و هر ضابــطی که پرداخت مبلغ زیادتری را به عــنوان وصول مالیات در شهرســتان یا بخش تعهــــد می کرد ، امر وصول مالیــات آن منطقه را به او می سپردند . چند مامـــور حکومتی هم جهت همکـــاری ، در اختیار آن ضابـط گذارده می شد . در این صــورت تکلیف مردمعــلوم بود! گاه اتـفاق می افتـــادکه فردی در پرداخـــت مالیات ، با کمترین تمرد ، به چوب خوردن ، بریدن گوش و دماغ و از این قبیل مجازاتها محکوم می شد ! این مجازاتها نیز تا حدی اعمال می شد که بعضی ازاهالی یک شهر یا یک بخش که نمی توانستند مبلغ تعیین شده مالیات را بپردازند ،خانه و کاشــانه خویش را رها کرده ، فرار را بر قرار ترجـــیح می دادند. ماموران مالــــیاتی هم ، خانـــه یا ملـک آنان را ، به عنوان اخذ مالیـــات ، مصادره می کردند به هر حال ، (ضابط ) مربوطه ، مبلغ وصولی مالیات را به مدیــر دفتر حکومت در مرکز اســتان تحویل می داد و رسید می گرفت . مدیر دفتر حاکم هم ، مبلغ وصولی را دردفتر چرمی مخصـــوصی با حساب سیاق { نحوه خاص نوشتـــن ارقام ریاضی معمول درآن سالـــها } ثـبت کرده ، روزانه ، به نظر حــــاکم می رســاند . ســپس ، وجوه جـــمع آوری شده را  که بیشــتر سکــــه های یک قرانــــی (یک ریالی ) ، دو قرانی و پنـــج قرانی نقره بودند  تحویل صندوق دارمی دا د . صندوقدارهم ، مبالغ وصولی را دردفتری ثبت می کرد و در کیسه های مخصوصی به تفکیک یک قرانی، دو قرانی و پنج قرانی ،( معادل هشتصدتومان در هر کیسه )جای داده ، در صندوق می گذاشت .در دوران حکومت ناصرالدین شاه ، که اسکنــاسهای یک تومانی (ده ریالی) ، دو تومــانی و پنج تومــانی با عکس ناصر الدین شاه ، چاپ شد و رواج یافت ، وجوه مالیاتی ، هم به صورت اسکناس و هم به صورت سکه وصول و به همان ترتیب جمع آوری و در صـندوق ریخته می شد . روی این اسکناسها با خط درشت نوشته شده بود، {مثلا}(فقط در کرمان رایج است ) البــته صراف هایی در هر شــهر بودندکه هر اسکناس یک تومانی را گرفته ، با کسر(ده شاهی ) در قــبال آن پول نقره و یا اسکناس رایج در شهر دیــگری را می دادند . ضمنااستاندار موظف بود که هر 3 ماه و یا 6 ماه یک بار ، مـــیزان درآمد و هزینه های مصـــرف شده را تعیین کرده ، پس ازکسر هزینه ها ، بقیه موجودی را به تهران بفرستد.بعد از برقراری رژیم مشروطه ، در ایران ، در سال 1285 ش . کابینه ای شامل هشت وزارتخانه تشکیل شد. ازجمله اولین کابیـــنه ، یکی هم وزارت مالیه (دارایی) بود . این وزرتخانه ،در هر استان ، اداراتی داشت ، که در راس هر اداره  درمرکز استان  شخصی به نام ( مدیر مالیه ) قرار می گرفت .بنا به سوابق موجود ، از جمله کـــسانی که به عنوان اولین یا دومین مدیر مالیه به کرمـــان آمده اند ، شخصی بوده به نام ( فطـــــن الملک ) که گویا فردی مقتدر بوده و علاوه بر امور مالیه ، در صـــحنه های سیاسی اســــــتان هم حضوری فعال داــشته . نفر دیگر ( اعتبار الملک ) بوده که در سال 1328 هجری قمری (1288 ش ) به کرمـان آمده .در همین سالها بود که صورت برداری از حاصل خالصجات ( املاک متعلق به دولت ) هم به وزارت مالیه محول و مقرر گردید که در هر استانی به افرادی از معتمدان محل ، برای انجام این امر ، ماموریت داده شود.   برای آگـــاهی از سبک صدور احکام ماموریتـهای دولتی درآن دوران ، تصویر متن یکی از این احکام را ، که در ماه رجب 1328 هجـــــری قمری (1288 ش .) به نام یکی از ماموران مربوطه صادر گردیده و همچنین مدارک برای استخدام ، در پایان مبحث درج می شود.
 بعد از سال 1295 ش . ازطرف دولـت ، دکتر ( میلسپو) برای تنظیم تشکیلات وزارت مالیه به ایران دعوت شد.او مدتی در وزارت مالیه عهده دار این وظیفه بود.و ازطرف خود ، نـمایندگانی رابه مـــراکز استانـــها فرستاد. از جـــمله ، شخـــصی به نــام ( مسیو لکفر ) اتریشی را ، در سالهای 1298 و1299 ش . به عنوان مدیر اداره مالیه ، به کرمان فرستاد که چند سال در کرمان مشغول کار بود . پس از آنکه در اوایل جکومت رضا شاه دکتر میلسپو از ایران اخراج شد. نامبرده هم ازکرمان رفت . گفتــنی است که در امر صورت برداری از مالیـاتها و وصول آنها ، سازمانی در اداره دارایی تشکــیل شد که کارمندان آن را افرادی ، به عنوان مستوفی تشکیل می دادند. این افراد به هنگام کار ، لباس مخصوصی به شکل پالـــتو های بلند می پوشیدند و کلاه پوستی بر سر می گذاشتند و در اتاقی در اداره مالیه روی زمین نشسته ، به رتق فتق امور مالیاتی می پرداختند . اغلب این مستوفیان ، دارای خطی خوش نیز بودند.از جمله افراد دیــگری که به عنوان پیشکار مالیه به کرمـــان آمدند مرحوم حاج عزالمـمالک اردلان بود که پس از چند سال انجام وظیــفه در این سمت به تهران رفت و در سال 1315 ش. به عنوان استاندار کرمان ، مجدداً به این شهر آمد و حدود یک سال در ایـــــــن سمت مشغول کاربود. در این سال نام وزارت مالیه به وزارت دارایی تغییر یافت . نام ادارات مالیه در استانها هم به اداره پیشکاری دارایی تبدیل شد.پس ازسال 1320 ش. سازمانهای غله ، قند و شــــــکر و دخانیات هم جز سازمانهای وابــسته به پیشکاری دارایی شدند.ازآن هنگام ،ازجمله کسانی که باعــنوان پیشکاردارائی مشغول کاربودندمیتوان به (محمودگنجه ای ) اشاره کرد که بعدازسمت پیشکاری کرمان به عنوان نماینـــده مجلس شورای ملی برگزیده شد وبه معاونـت مجلس هم رسید ، پس  ازوی تقــی بـــینش بدین سمت منصوب گردید که ضـــمناً شــاعری خوش ذوق هم بود . احمدصـــدیقی ، محمدعلی ایمانی ، تریبون آمریکائی ، دکتراحمدناظـــــرزاده کرمانی ، احمدصدیقی ( یعنی برای مرتبه دوم) ، ســـــرداری ، خطاطــــــان، مهدی صدیق وزیری ، اسکندری ، احمـــدفرود ، عباس میرزا شاهرخی ، جعفرنوشین ، علی اصغر ناصر ، احمددرود ، ابوعلی عاملی ، همایـــــیفر، میرشرف الدین مشیری ، صــفویان ، یحیی جهانشاهی ، رفیعی ، ممیزی زاده ، عزیزالـدیــــــن ، خان بابائی ، دکتراســـماعیل افسر ودرعصرانقلاب اســـلامی ایران ؛ محـــــمدخاناحمدی ،جمشـــــیدفرج پور ، محمدعلی خوش اخلاق ، علی نصیری نصب رفسنجانی ، احمدصفابافتی ،  ابوالحسن تنکابنـــی پور، محمدعلی احمدی ، ناصرکلانــــتری خاندانی ، هوشنگ فراهانی ، غلامرضـا حیدری کرد زنگنه ، محمدحسین مبـــشری ومحمدفرشاد ورضانمک شناس درتاریخ 25/3/81 به عنوان مدیرکل اموراقتصادی ودارائی اســــتان کرمان منصوب گردید وبعدازآن اصغرحســـینی  ازتاریــــخ1/7/81واز تاریخ1/7/91 تاکنون حمید شیخ اسدی به عنوان ریاســــــت اداره کل اموراقتصادی ودارائی اســــــــــتان کرمان منصوب گردیده ودرحال حاضرنیزمشارالیه مسئولیت فوق رابه عهده دارد .
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^