میزخدمت
منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه های اجرایی و ارایه خدمات به موقع و مؤثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع،
آن دسته از دستگاه های اجرایی (اعم از سطح ملی و استانی) که عهده دار ارائه خدمات به ارباب رجوع می باشند، 
موظفند واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان «میز خدمت» در طبقه همکف ساختمان ایجاد نمایند،
تا اربابان رجوع خدمت مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند.

لازم به ذکر است، میز خدمت در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان  نیزبا مسئولیت معاونت پشتیبانی استان  استقرار یافته که موجب عدم اتلاف وقت مراجعان و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان شده است.

میز خدمت عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد:
  ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط
  دریافت مدارک و درخواست های مراجعین
  انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان، در غیر این صورت اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین
  دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین
 هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری، پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط
  آن دسته از خدمات دستگاه های اجرایی که به موجب تصمیم نامه شماره 61116/42401 تاریخ 18/3/1389 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات شهری و روستایی نیست، از طریق «میز خدمت» دستگاه مربوط ارایه می شود.
 

 
تلفن  034-31224312    
دورنگار034-32224633 
پست الکترونیکی kerman.daraee@iran.ir  
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
میزخدمت
منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه های اجرایی و ارایه خدمات به موقع و مؤثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع،
آن دسته از دستگاه های اجرایی (اعم از سطح ملی و استانی) که عهده دار ارائه خدمات به ارباب رجوع می باشند، 
موظفند واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان «میز خدمت» در طبقه همکف ساختمان ایجاد نمایند،
تا اربابان رجوع خدمت مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند.

لازم به ذکر است، میز خدمت در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان  نیزبا مسئولیت معاونت پشتیبانی استان  استقرار یافته که موجب عدم اتلاف وقت مراجعان و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان شده است.

میز خدمت عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد:
  ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط
  دریافت مدارک و درخواست های مراجعین
  انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان، در غیر این صورت اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین
  دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین
 هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری، پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط
  آن دسته از خدمات دستگاه های اجرایی که به موجب تصمیم نامه شماره 61116/42401 تاریخ 18/3/1389 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات شهری و روستایی نیست، از طریق «میز خدمت» دستگاه مربوط ارایه می شود.
 

 
تلفن  034-31224312    
دورنگار034-32224633 
پست الکترونیکی kerman.daraee@iran.ir  
 
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^