جمعه 26 مهر 1398   12:27:31
...
راهنمای تکمیل فرم
 طبق مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می توانند نسبت به مالیاتهای قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی(پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی) عنوان وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دبیرخانه مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نمایند. پس از بررسی مدارک و تهیه گزارش عنوان وزیر محترم ،طرح شکایت واصله در هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منوط به اظهار نظر و دستور وزیر محترم خواهد بود.
 
توضیحات تکمیلی:
تکمیل تمامی اطلاعات و مدارک درخواست شده طبق جدول ذیل الزامی می باشد.
در صورتی که تعداد برگ قطعی ارائه شده به هیأت بیش از تعداد پیش بینی شده در جدول باشد، لطفاً فرم جداگانه ای تهیه و ارسال نمایید.
در صورتی که متن شکواییه بیش از محل پیش بینی شده در فرم می باشد اهم شکوائیه در قسمت"خلاصه و اهم شکواییه عنوان وزیر محترم ..." درج و مشروح شکواییه در برگ جداگانه ای به فرم پیوست شود
وراث یا شرکاء مدنی می توانند به صورت مشترک فرم را تکمیل نمایند در این صورت می بایست فرم به امضاء کلیه این اشخاص برسد و همچنین تصویر کارت ملی شرکا یا هر یک از وراث ضمیمه گردد. اصل فرم درخواست شکایت ارائه نشود و یا امضاء افراد در ذیل آن نباشد.
  1. چنانچه مشخصات ، شناسه ملی، کد ملی وکد پستی مودی و وکیل (حسب مورد)، نشانی برای مکاتبه و سال و موضوع مالیات مورد شکایت در فرم تکمیل نشود،
  2. تصویراوراق قطعی وسایرمدارک فوق همراه شکواییه نباشد
  3. موضوع مالیات مورد شکایت همزمان در مرجع دیگری مطرح باشد.
در صورت صدور دستور وزیر محترم مبنی بر عدم لزوم رسیدگی مراتب عدم موافقت طی نامه ای به همان آدرس مندرج در فرم ارسال خواهد شد.


در صورت صدور دستور وزیر محترم مبنی بر عدم لزوم رسیدگی مراتب عدم موافقت طی نامه ای به همان آدرس مندرج در فرم ارسال خواهد شد.
 
دریافت مدارک به طرق زیر انجام می پذیرد:
 
- حضوری: مراجعه به دبیرخانه مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تسلیم فرم و مدارک پیوست
 
- پستی: ارسال به نشانی :تهران، میدان امام خمینی(ره)، انتهای خ باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه مرکزی کدپستی: 1114943661
 
مودیان محترم می توانند جهت پیگیری با شماره تلفن  39902636-021 تماس حاصل نمایند.جهت دریافت فرم درخواست رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی اینجا را کلیک کنید


 
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir